Διαδικασία

αγοραπωλησίας


Η διαδικασία της αγοράpαπωλησίας ενός ακινήτου έχει κάποια βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν. 


Μόλις συμφωνηθεί μια αγοραπωλησία προηγείται προσεκτική έρευνα του ακινήτου που πρόκειται να αγοραστεί, έτσι ώστε να εξεταστεί :

Α) Αν είναι αυθαίρετο, αν η οικοδομική άδεια αντιστοιχεί στην πραγματική του έκταση ή αν υπάρχουν υπερβάσεις στη δηλωθείσα έκταση του.

Β) Αν φέρει κάποια υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης.

Γ) Αν το διεκδικεί κάποιος τρίτος ή τράπεζα.

Δ) Αν έχει δηλωθεί ορθώς στο κτηματολόγιο όπου προβλέπεται.

Ε) Αν οι τίτλοι ιδιοκτησίας (συμβόλαια) ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση του ακινήτου.

Ο αγοραστής θα ζητάει ένα φωτοαντίγραφο των τίτλων (τίτλος είναι το οποιοδήποτε τελευταίο συμβόλαιο αφορά το ακίνητο είτε αυτό είναι αγοράς, είτε γονικής παροχής κλπ) και αν πρόκειται για οικόπεδο ένα πρόσφατο τοπογραφικό με υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού που το συνέταξε.

θα πρέπει ο πολιτικός μηχανικός του αγοραστή να κάνει ένα τεχνικό έλεγχο ή εάν πρόκειται για οικόπεδο ένα πολεοδομικό έλεγχο.

Αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, μπορεί να καταβληθεί μια προκαταβολή συνήθως γύρω στο 2 – 5% της συμφωνηθείσης αξίας του ακινήτου και να τεθεί ένα χρονικό όριο μέσα στο οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η σύμβαση.

Στη συνέχεια υπογράφεται ένα ιδιωτικό συμφωνητικό προκαταβολής (αρραβώνα) όπου θα συμφωνούνται και από τους δύο συμβαλλομένους όλοι οι όροι αγοραπωλησίας του ακινήτου.

Ο συμβολαιογράφος, ο οποίος είναι επιλογή του αγοραστή, αφού συντάξει το οριστικό συμβόλαιο θα καλέσει και τα δυο συμβαλλόμενα μέρη πριν από την υπογραφή, για να δώσει ένα έγγραφο το οποίο θα προσκομίσει ο αγοραστής στην εφορία στην οποία ανήκει το ακίνητο για πληρώσει το φόρο μεταβίβασης ή το ΦΠΑ ή να πάρει την απαλλαγή πρώτης κατοικίας.ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ:

1.   Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας πωλητή.

2.   Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

3.   Πιστοποιητικό Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας – δωρεάς.

4.   Δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου ή Φ.Π.Α. στη Δ.Ο.Υ. του ακινήτου. 

5.   Δήλωση φόρου υπεραξίας στη Δ.Ο.Υ. εισοδήματος πωλητή, αν απέκτησε το πωλούμενο ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία μετά την 1-1-2013 (υπό αναστολή μέχρι την 31-12-2016).

6.   Πιστοποιητικά / δηλώσεις για μη οφειλή προς Ο.Τ.Α. κλπ.

7.   Βεβαίωση δήμου περί υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας ή μη οφειλής εισφοράς σε χρήμα. 

8.   Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. 

9.   Βεβαίωση πολιτικού μηχανικού περί πολεοδομικής νομιμότητας. 

10.  Πιστοποιητικό ενεργειακού επιθεωρητή. 

11.  Τοπογραφικό διάγραμμα γεωτεμαχίου από τοπογράφο. 

12.  Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη περί πολεοδομικής νομιμότητας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου. 

13.  Αντίγραφο οικοδομικής άδειας αν ακίνητο κτίστηκε μετά τις 14-3-1983. 

14.  Έγγραφο περαίωσης διαδικασίας ρύθμισης ακινήτου. 

15.  Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος αν βρίσκεται εντός κτηματολογίου. 

16.  Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ότι το γεωτεμάχιο έχει περιληφθεί στα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία της ανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου. 

17.  Πράξη χαρακτηρισμού του δασαρχείου ότι η μεταβιβαζόμενη έκταση, χαρακτηρίζεται ως μη δασική ή δασική. 

18.  Βεβαίωση δασαρχείου περί «ΑΚΑΙΑΣ» των μεταβιβαζόμενων ιδιωτικών δασών. 

19.  Δήλωση προς το Δασαρχείο σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιωτικού δάσους ή δασικής έκτασης πάνω από 50 στρέμματα. 

20.  Άδεια του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης σε περίπτωση κατάτμησης δασικής ιδιοκτησίας. 

21.  Πιστοποιητικό της διεύθυνσης Δασών ή του Κτηματολογικού Γραφείου σε περίπτωση που η μεταβιβαζόμενη έκταση βρίσκεται σε περιοχή στην οποία έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες. 

22.  Απόφαση της περιφέρειας περί άρσης της απαγόρευσης αγοράς ακινήτου σε παραμεθόρια περιοχή από φυσικά και νομικά πρόσωπα με έδρα εκτός των κρατών μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών. 

23.  Βεβαίωση του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων για μη οφειλή από αρδευτικά τέλη και εισφορές.


Ακόμα να προσκομιστούν στο συμβολαιογράφο φωτοτυπίες ταυτοτήτων των συμβαλλομένων, ΔΟΥ Εσοδήματος και Α.Φ.Μ. πωλητών και αγοραστών.    

Immo-Laconia Real estate services Logo

Επαφή, Imprint

Ursula Katharinα Παπαϊωάννου
Μαυροβούνι Κτιράκια
23200 Γύθειο Λακωνίας

Τηλ.: (+30) 27330 24585
Κιν.: (+30) 6978 062353
mail@immo-laconia.com